St. Vitus Logo

Die 10 Gebote auf Plattdeutsch


Dat erste Gebuod
Ik bin de Häer, din Guod.
Du sass keene früemden Güöder tiegen mi häbben.

Dat twedde Gebuod
Du sass den Naomen Guod´s nich vöunären.

Dat derde Gebuod
Denk dran,
dat du den Sundag hillig höls.

Dat verte Gebuod
Du sass Vader un Moder ären,
up dat et di guet geiht,
un du lang liäws up de Äer.

Dat fiefte Gebuod
Du sass keenen annern Mensken dout maken.

Dat sesste Gebuod
Du sass de Ehe nich briäken.

Dat siewte Gebuod
Du sass nich stiälen.

Dat achte Gebuod
Du sass nich leigen,
un ouk nich üöwe annere Lüe vötellen
wat nich waor is.

Dat niegte Gebuod
Up de Frau van dinen Naober
sass du keen Oug upsmieten.

Dat teihnte Gebud
Up dat wat din Naober hät,
sas du keen Oug upsmieten.

Ludger Besse